„Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme ho získali." 

Jean Jacques Rousseau
Názov školy: Materská škola, Horná 11, Šenkvice
IČO : 42 135 591
Kontakt : 033/ 649 63 56, (na toto číslo prosím neodhlasujte deti), materskaskola@senkvice.org
Zástupkyňa školy : Jana Budzáková
Kontakt : 033/640 65 92, mobil: +421 903 581 048 (na toto číslo prosím neodhlasujte deti),
Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie
Vyučovací jazyk : slovenský
Zriaďovateľ: Obec Šenkvice, https://www.senkvice.org
Prevádzka: od 6,30hod do 17,00hod
 
Všeobecná charakteristika materskej školy
Materská škola  je škola s celodennou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Šenkvice. Od 01.01.2009 je Materská škola rozpočtovou organizáciou Obce Šenkvice. 
Majetkom v správe Materskej školy sú budova a areál na Hornej ul.č.11 a budova a areál Elokovaného pracoviska na Záhradnej ul.č.1.
Súčasťou materskej školy je aj kuchyňa a školská jedáleň.
Materská škola má 10 tried- 6 tried v budove na Hornej ul.č.11 a 4 triedy v Elokovanom pracovisku na Záhradnej ul.č.1.
Materskú školu navštevujú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov, ktoré majú zväčša trvalý pobyt v katastri obce Šenkvice.
 
Názov školského vzdelávacieho programu: „Jajo a Jaja objavujú svet“
Prostredníctvom dvoch kamarátov deti objavujú a poznávajú svet plný farieb, tónov, vôní, ríšu zdravia, pokoja a zdravého spôsobu života.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie na základnej škole a pre život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 
Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ v Šenkviciach je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. 
Program je integrovaný do vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s inofrmáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.
Koncepčný zámer rozvoja materskej školy vychádza z úloh, ktoré sú deklarované v hlavných dokumentoch schválených MŠ SR pre rozvoj školstva.
 
Aká je naša vízia?
Dôležitosť kladieme na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, ktorá má byť humánna, tvorivá, atraktívna a progresívna. Významná je aj podpora rodiny – spolupráca, vzájomné vzťahy.
 
Zameranie materskej školy: ľudové tradície Slovenska a regiónu, enviromentálna výchova so zameraním na región –turistika, ochrana prírody.
 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte  kontaktovať. 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok