Poplatky

 
 • Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej škole nasledovná:

  a) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je výška príspevku za dieťa 15,- € mesačne,

  b) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je výška príspevku za dieťa 35,- € mesačne,

  c)  v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 75,- € mesačne, 

  Tento  príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza, prípadne do 20-teho dňa prvého mesiaca v príslušnom kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
 
 • stravné   : desiata 0,30 €

                  obed 0,72 €

                  olovrant 0,25 €

  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov  sumou 0,20€/deň. Na základe skutočne odstravovaných dní sa režijné poplatky sa vyrovnajú na konci školského roka.

VZN č. 4 2015 o výške príspevkov v školách,školských výchovno vzdel. zariadeniach .doc (103936)

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok