Opakovaná doplňujúca voľba zástupcu rodičov za člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach, sa konala dňa 25.09.2018 o 16,00hod v jedálni Materskej školy Horná 11 Šenkvice.

Volebná komisia skonštatovala, že opakovaná voľba voľby je platná a riadne zvoleným členom Rady školy za rodičov je:

Petra Trojnová

Noví členovia Rady školy: Z dôvodu zániku členstva v Rade školy za rodičov: Beáta Mekelová, Zuzana Krajčírová (odchod detí z MŠ na povinnú šk. dochádzku), sa stal  Radovan Skyba novým členom Rady školy ako v poradí ďalší rodič, ktorý nasleduje podľa počtu hlasov získaných vo voľbách v zmysle štatútu Rady školy pri Materskej školy v Šenkviciach a Petra Trojnová ako riadne zvolený člen v opakovanej doplňujúcej voľbe za rodičov z dňa 25.09.2018.

 

Rada školy

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

ZA RODIČOV:

Backová Katarína, katarinabackova@post.sk

 
Skyba Radovan, r.skyba@email.cz

 

Štrbíková Monika, strbikova.m@azet.sk

 

Trojnová Petra, petra.trojnova@gmail.com

 

ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:

 

Helena Majcherová, predseda, elimajcherova@gmail.com

Zuzana Golierová, z.golierova@gmail.com

ZA NEPEDAGOGICÝCH ZAMESTNANCOV:

Magdaléna Figurová, magdalena.figurova@centrum.sk

DELEGOVANÍ ČLENOVIA ZA OBEC:

Mgr.Branislav Bartoš, branislav.bartos@minv.sk

Terézia Holecová, holecova91316@gmail.com

Ing.Ondrej Somorovský, ondrej.somorovsky@gmail.com

Mgr.Františka Šarmírová, fanka1@centrum.sk

 

 

 

 

 

Oznámenie o výsledku doplňujúcej voľby zástupu rodičov za člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach

Riaditeľka Materskej školy Horná 11 Šenkvice oznamuje, že doplňujúca voľba zástupu rodičov za člena do Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach, sa konala dňa 20.09.2018 o 16,00hod do 16,30hod v jedálni Materskej školy Horná 11 Šenkvice.
Z celkového počtu oprávnených voličov 181 sa voľby zúčastnilo 11 voličov a volebná komisia skonštatovala, že voliči nie sú uznášania schopní.
Opakovaná voľba sa bude konať dňa 25.09.2018 o 16,00hod v jedálni Materskej školy Horná 11, Šenkvice
Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. 
pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole.

                                                                             V Šenkviciach, dňa 13.09.2018

 

Oznámenie o konaní volieb členov Rady školy

pri Materskej škole v Šenkviciach

Obec Šenkvice, ako zriaďovateľ Materskej školy Horná 11 Šenkvice, v zmysle § 25 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. (3) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení, dňa 13.09.2018 vyhlásila výzvu na doplňujúcu voľbu člena Rady školy pri Materskej škole v Šenkviciach, Horná 11, 900 81 Šenkvice.

V zmysle predmetnej výzvy

o z n a  m u j e m,

že doplňujúca voľba jedného zástupcu rodičov do Rady školy

 pri Materskej škole v Šenkviciach, Horná 11, 900 81 Šenkvice

sa bude konať dňa 20.09.2018 od 16.00 hod do 16.30 hod.

v jedálni (na poschodí) budovy Materskej školy Horná 11 Šenkvice

Rada školy má 11 členov v zložení:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

c) štyria zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi školy 

d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do Rady školy za rodičov detí materskej školy môže po jeho súhlase navrhnúť riaditeľovi školy ktorýkoľvek z oprávnených voličov, a to písomnou formou na adresu: Materská škola Horná 11 Šenkvice, do termínu 18.09.2018 do 16.00 hod, pričom je rozhodujúca pečiatka podateľne školy.

Prezentácia kandidátov rodičov za člena do Rady školy pri Materskej škole sa bude konať dňa 20.09.2018 od 15.30 hod do 16.00 hod.(t.j. pred konaním doplňujúcej voľby zástupcu rodičov do Rady školy) v jedálni v jedálni (na poschodí) budovy Materskej školy Horná 11 Šenkvice.

Doplňujúca voľba sa uskutoční tajným hlasovaním.

V zmysle ust. § 8  ods. (4) vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, pri voľbe zástupcu rodičov môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole alebo v školskom zariadení.

Žiadam rodičov detí materskej  školy, aby sa volieb zúčastnili.

 

                                                                                                Mgr. Monika Khúlová

     riaditeľka Materskej školy

Horná 11 Šenkvice

 

Oznámenie o konaní doplňujúcich volieb.pdf 

Volebný poriadok pre voľbu člena Rady školy.pdf (590522)


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok