Školská jedáleň

 

Spôsob úhrady stravného od 03.09.2018:

Stravné sa platí zálohovým systémom podľa predpisu stravného vystavený ved. ŠJ, ktoré je rozdelené na 10 zálohových paušálnych platieb v školskom roku. Dieťa, ktoré je prihlásené na stravovanie / desiata, obed, olovrant/ bude platiť 30 €, t.j. 26 € stravné a 4 € réžia spolu v jednej platbe a deti odoberajúce desiatu a obed budú platiť 25 €, t.j. 21 stravné a 4 € réžia. Šeky sa vystavujú vopred vždy po 10. dni v mesiaci na nasledujúci mesiac so splatnosťou do 20. dňa  kalendárneho mesiaca na mesiac nasledujúci  v zmysle VZN č. 3/2008. V septembri sa stravné a réžia uhrádza  vždy na začiatku školského roka aj na október s odpočtom preplatkov stravného ku koncu škol. roka. Stravníkom, ktorí končia dochádzku sa preplatky stravného vyplácajú vždy po ukončení školského roka. Platiaci TP  a interner bankingom priamo na účet platiteľa, platiaci šekmi do 30.9. v hotovosti, výnimočne v priebehu roka. Deťom, ktoré zostávajú v MŠ a platia IB a šekom sa budú preplatky za odhlásenú stravu odpočítavať z platby na mesiac september, október.

Platby je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • poštovou poukážkou, ktorá je vystavená ved. ŠJ a 1 ústrižok treba odovzdávať do schránky na to určenej
  • internet bankingom podľa predpisu stravného
  • trvalým príkazom v príslušnej banke

Pri bezhotovostných platbách je nutné uvádzať údaje tak, aby bola možná identifikácia platieb / VS, ŠS, meno dieťaťa/

 

Stravné a réžiu je možné pokladať za zaplatenú až pripísaním na účet školskej jedálne.

 
 
 
 
 

VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Hľadáme šikovnú kuchárku (kuchára) do kuchyne v budove Materskej školy na Hornej ul. na pozíciu POMOCNÁ SILA V KUCHYNI. Môže byť aj dôchodkyňa.

Nástup možný ihneď.

V prípade záujmu volajte na tel.č: 0911 580 749, alebo osobne u riaditeľky materskej školy.

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok