Informácie

PLATBY
 
      Stravné a réžiu je možné uhrádzať nasledovnými spôsobmi:

–      šekom – rodič obdrží šek a I. časť šeku je potrebné odovzdať do schránky na to určenej / II. časť šeku je pre rodiča pre prípad reklamácie/

–      bankovým prevodom – rodič obdrží lístok na ktorom sú uvedené všetky potrebné údaje. Treba uvádzať meno dieťaťa – stravníka / nie platiteľa / s údajmi na lístku. Potvrdenie nie je potrebné predkladať

–      trvalým príkazom– rodič si zadá trvalý príkaz tak, aby platba 30 € / 26 stravné a 4,- réžia/ prišla na účet školskej jedálne do 20. dňa v mesiaci na mesiac nasledujúci . Napr. 18.2.na marec . Nie je nutné potvrdenie, ale treba uvádzať meno dieťaťa- stravníka, nie platiteľa. VS a ŠS nie je potrebné uvádzať

Na šeku je uvedené:

–      názov školskej jedálne, účel stravné

–      meno dieťaťa / stravníka/

–      suma / stravné + réžia/

–      VS / variabilný symbol/– číslo dieťaťa – napr. 142 = dieťa je podľa abecedného zoznamu v 2 triede  v poradí 14. VS sa môže meniť

–      ŠS - / špecifický symbol/ - je mesiac za ktorý sa stravné platí

–      číslo účtu ŠJ

Vzor výpočtu stravného

Stravné sa platí v zmysle VZN a prevádzkového poriadku vždy do 20. dňa v mesiaci na mesiac nasledujúci s odpočtom preplatku stravného z minulého mesiaca, t.j.: napr. na mesiac marec sa odpočítavajú preplatky z januára podľa počtu pracovných dní a šek musíte zaplatiť do 20.2.2017

Finančná norma stravného:

Desiata: 0,30€

Obed: 0,72 €

Olovrant: 0,25 €

Stravnú jednotku nie je možné meniť v priebehu mesiaca.

Príklad:

Dieťa bolo v škôlke v januári 10 dní.

V januári bolo 17 pracovných dní / t.j. 21,59 €/

Zostal preplatok 7 dní / t.j. 8,89 €/

Na mesiac marec je 23 pracovných dní

Výpočet:

23 dní / na marec 29,21 € /

–      7 dní / chýbal v januári / 8,89 €/

–      16 dní bude platiť na marec x 1,27 na deň / 20,32 € /

+ 4 € réžia – ako priemer. počet pracovných dní v mesiaci / odpočet podľa skutočne odstravovaných dní x 0,20 na deň. Zúčtuje sa na konci školského roka.

Na marec bude platiť 24,32 €

Na začiatku školského roka dostane rodič 1 šek na september a október spolu. Potom vždy na začiatku mesiaca na nasledujúci.

Zúčtovanie stravného:

–      zúčtovanie stravného sa robí každý mesiac

Deti, ktoré zostávajú v MŠ k 1.9.

–      preplatky za mesiace VI, prípadne VII zostávajú ako počiatočný stav k 1.9 deťom, ktoré budú navštevovať MŠ v budúcom školskom roku – platiace šekmi a IB

–      zúčtovanie réžie sa uzatvára na konci škol. roka podľa skutočne odstravovaných dní x 0,20 € za deň – pripočíta sa k PS k 1.9

–      rodič, ktorý platí TP musí mať zadaný TP tak, aby platba prišla do 20.8. na účet ŠJ, preplatky sa posielajú na účet a začínajú k 1.9. s nulou.

–      rodič platiaci IB – obdrží lístok s údajmi ako na šeku

–      na šeku za mesiac september a október na zadnej strane sú rozpísané jednotlivé platby a odpočty

Deti, ktoré odchádzajú z MŠ k 1.9

–      preplatky detí, ktoré odchádzajú k 1.9 a platia TP a IB, sa vrátia priamo na účet

–      ak budú mať deti , ktoré odchádzajú k 1.9. preplatky a platia šekmi – tieto sa im vyplatia v hotovosti koncom septembra

Nedoplatky

V prípade nedoplatkov rodič obdrží upozornenie a bude sa  postupovať v zmysle prihlášky na stravovanie aj v prípade ostatných oznamov.

V prípade akýchkoľvek prosím kontaktujte vedúcu školskej jedálne.

 Ved. ŠJ pri MŠ: Figurová Magdaléna

 


 

Novinky

Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice

  Zápis detí do Materskej školy v obci Šenkvice k školskému roku 2019/2020 bude prebiehať dňa 25.4.2019 v čase od 15:00 – 17:00hodin. v budove Materskej školy na Hornej ul.č.11 v Šenkviciach   Rodič je povinný: podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na...
Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

budova MŠ na Hornej ul: 033/649 63 92 budova EP na Záhradnej ul: 033/640 65 92 POZOR- ZMENA STRAVOVACIEHO ÚČTU OD 01.09.2017: SK73 5600 0000 0066 2408 9004
Celý článok

Zákonné poplatky

Prosíme pri platbách príspevku na úhradu nákladov materskej školy použite IBAN: SK42 5600 0000 0066 2408 5003
Celý článok